Sen. Tino Bedin (XIV Leg. - Iniziativa DDL)

http://dati.senato.it/iniziativa/INIZ-DDL-12518-199 <http://dati.senato.it/osr/Iniziativa>

xsd:string Sen. Tino Bedin (XIV Leg. - Iniziativa DDL) 
xsd:string Parlamentare 
xsd:string Sen. Tino Bedin 

data from the linked data cloud